Fandria

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

I løpet av en av de mange mystiske krigene i Samara brøt to emirater ut av føderasjonen og dannet sitt eget lille land, Fandria. De to nordlige emiratene, el-Baran og el-Guren, slo seg sammen og forsøkte å skape en helt uavhengig nasjon. Imidlertid har landet vært under enten samaransk eller rahelsk kontroll nesten konstant siden uavhengighetserklæringen i 714 aN (23 eE). I de korte periodene med selvstendighet har de to adelsfamiliene drevet en hard politisk kamp om tronen, selv om det aldri har kommet til åpen krig.

Fandrierne er av blandet shezisk og samaransk herkomst, og til tross for emirenes samaransk-lydende navn er det fandriske språket svært likt det rahelske. Landet har vært utsatt for sterkt religiøst press både nordfra og sørfra, og det har resultert i en underlig blandingsreligion. Fandrierne regner Antha for en slags mytisk forfar, som befolket verden på befaling fra (den samaranske guden) Sa'illah, som fandrierne kaller Salgivah. Det fandriske folket er dyktige på sjøen, og levegrunnlaget i Fandria har tradisjonelt stort sett vært fiske, med innslag av skipsbygging for både Rahel og Samara. De siste hundre årene har endret inntektsgrunnlaget, og med det levestandarden - først ble det gjort nye, store funn av okkultitt ved Sabari, og deretter begynte Fandria å kolonisere øyene i Ny-Fandria i Gawashica, der det er blitt funnet mer okkultitt, og der det også produseres store mengder eksotiske frukter. Eksplosjonen i skipsbygging koloniseringen førte med seg har også gjort Fandria til en svært mektig handelsnasjon. Den fandriske handelsflåten vokste til å bli Khonticas største rundt 1130 aN.

F.s store og mektige naboland, Rahel og Samara, har knivet om kontroll over F. siden landet oppsto. De fandriske områdene har vekselsvis vært okkupert av naboene, og har bare unntaksvis vært selvstendig. I 1165 undertegnet imidlertid de tre landene en avtale om at F. skulle være demilitarisert, og få være i fred for både rahelsk og samaransk ekspansjon.

Institusjoner

F. har en særdeles sterk sentralstyring i forhold til nabolandene. Nær sagt all administrasjon er lagt til hovedstaden, El-Baran, og det finnes regler for det meste. Den nye grunnloven, som trådte i kraft samtidig som avtalen med Samara og Rahel om fandrisk selvstendighet, fordeler ansvaret for offentligadministrasjon på åtte ulike institusjoner:

Gerde Vosol

Den fandriske politistyrken. I praksis en paramilitær styrke, siden avtalen med nabolandene forbyr F. å ha en militær landstyrke. Gerde Vosol er ansvarlig for landets sivile sikkerhet og orden, og for bekjempelse av kriminalitet.

Gerde Murutu

Kyst- og havnevakt. Offisielt underlagt marinen, men i praksis fungerende som et slags selvstendig politi og beskyttelsesstyrke for kysten og havnene.

Flutu Fandris

Den fandriske marinen. Marinen har ansvar for forsvaret av landet, beskyttelse av handelsflåten og forsvar av koloniene. Marinen består av 18000 mann, og er den tredje største flåten i Khontica etter Rahels og Eidalands flåter.

Beremsenet

Bokstavelig "administrasjonen" - byråkratveldet som holder hjulene igang. Delt inn i fire deler: Beremsenet Imiri, som administrerer palassets utallige tjenere, Beremsenet Ukunum, som administrerer toll- og skattevesenet, Beremsenet Visi, som administrerer vedlikehold av bygninger, rengjøring, byggetillatelser og offentlig skilting, og Beremsenet Jiri, som administrerer domstolene og den offentlige påtalemakten.

Kuru Diplimit

Diplomatkorpset. F. har ambassader i Samara, Eidaland, Rahel, Ravnariket, Tril, Ryohti og Byrd.

Kaltara

Administrasjonen for kunst, kultur og, ikke minst, musikk. Har regler og ordninger for støtte og vedlikehold av museer, musikere, teatre og andre kulturinstitusjoner. Musikkavdelingen i Kaltara er suverent størst - denne avdelingen har ansvar for at reglene om musikksjangere, instrumenttyper og klangformer følges, i tillegg til den offentlige pengestøtten til anerkjente musikere, som er ganske så betydelig.

Hofo

Hoffet er i teorien en gruppe rådgivere for emiren. I praksis varierer det kraftig hvor stor praktisk inflytelse Hofo har på landets styre. Det er ingen faste regler for hoffets funskjon, annet enn at det skal "rådgi emiren ved behov". Det er opp til den sittende emiren hvem som er tilknyttet Hofo, men minst én rådgiver fra landets nest rikeste familie skal ha fast plass i Hofo.

Merektel

Handelsadministrasjonen. Organiserer handelsløyvel, skjøter og den viktige gruvedriften i Sabari.

Se også